Vārdi
klōrõ vi ¤49
noskaidroties

Ga’is klǭrõb, pīlad ka’ddõbõd jarā.   Gaiss noskaidrojas, mākoņi pazūd.

klȭrõ vi ¤49
riņķot

Štork klȭrõb immõrgouți pi’ds ga’isõ.   Stārķis riņķo apkārt pa gaisu.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).