Vārdi
palīdzība

A’b tu’ļ õigiz āigal.   Palīdzība nāca īstajā laikā.

Kilāro’v a’b kuo’igmī’edõn tu’ļ aigstiz.   Ciema ļaužu palīdzība kuģiniekiem pienāca laikā.

Kielk Tiļļõstõks āndizt ī’dtuoizõn a’bbõ.   Ķeļķis ar Tiļļu sniedza viens otram palīdzību.

Ta vȯtšūb mi’nstõ (~ mi’n jūstõ) a’bbõ.   Viņš gaida [~ meklē] no manis (~ pie manis) palīdzību.

a’bbõ andõ   sniegt palīdzību

a’bbõ vȯtšõ   meklēt palīdzību


āndõks s ¤192
(a) dāvana

Kilāliztõn vȯ’ļ īņõ tõurõz āndõks.   Viesiem bija līdzi dārga dāvana.

Taļšpivād āndõks   Ziemassvētku dāvana

(b) talants

Tä’mmõn kīeld āndõks u’m.   Viņam ir talants uz valodām.

māte

mi’n ǟma   mana māte

kilā ǟma   ciema māte

apgaita

Kilāvagārõn vȯ’ļ immõrkē’mi kilā kouți.   Ciema vagaram bija apgaita pa ciemu.

sākt

Ta īrgiz kuoŗŗõ mustā vīla vāldast ulzõ.   Viņš sāka lasīt melno vilnu ārā no baltās.

Kūoja ka tǭ’b tä’msõ’vvõ irgõ tī’edõ ūdtõ tu’bbõ.   Koija arī grib šovasar sākt celt jaunu māju.

Kilāro’vz tǭ’bõd irgõ ainõ nītõ.   Ciema ļaudis grib sākt pļaut sienu.

itkõ irgõ   sākt raudāt

na’grõ irgõ   sākt smieties, iesmieties

irgõs pe’rriztõks   sākot no pēdējiem

(a) staigāt, iet

Läpš īrgõb kǟ’dõ   Bērns sāk staigāt.

Ta ke’i mä’d jūs.   Viņš mūs apciemoja.

Ta kǟ’b kä’dstõ kä’ddõ: ikš sīnda mīļiņțõb, tuoi mīļiņțõb.   Viņš iet no rokas rokā: viens tevi apmīļo, otrs apmīļo.

Ta kǟ’b ne’i ku kīela, ä’b kunāgõst īe paikõl.   Viņš iet kā pulkstenis, nekad nepaliek uz vietas.

kǟ’dõ kui sukādõks   staigāt klusu [~ kā ar zeķēm]

kǟ’mõ pānda   iedarbināt ~ ielikt raudzēties

kilās kǟ’dõ   iet viesos

pi’ds kīeta kǟ’dõ   staigāt pa virvi

skūolsõ kǟ’dõ   iet skolā

tagān kǟ’dõ   sekot

(b) pastaigāties
rokā, klāt

Kīlaāiga u’m kä’dsõ.   Sējas laiks ir klāt.

(a) kņada

Kilās kūlõb ro’v kä’llõ.   Ciemā dzirdama ļaužu kņada.

(b) čalas
sēja

Mingi kīla, seļļi vīļa.   Ko sēsi, to pļausi [~ Kāda sēja, tāda pļauja].

ciemiņš, viesis

kutsõmõt kilāli   neaicināts ciemiņš

ciemos, viesos

kilās kǟ’dõ   iet ciemos

skaņot

Muskāntõd kilāstõbõd eņtš instrumentõd ku’bbõ.   Muzikanti saskaņo savus instrumentus.

kīlavakā s ¤41
sētuve

Kīlavakā pa’ņ kieudkõks ka’ggõlõ.   Sētuvi ar auklām uzkāra kaklā.

spīdīgs, gluds

kīļaz jei   atkala

kīļaz ki’v   spīdīgs akmens

klajums

La’z läkkõ la’gdõ pǟl!   Lai iet klajumā.

kilā la’gdõ   ciema klajums

mōjpāika s ¤46
mājas, mājvieta

Kilād ja sūŗimizt mǭjpāikad nēši attõ eitõd jõvā amūstiz.   Ciemi un lielākās mājvietas tajos ir dibinātas jau sen.

sidāmõl pop
(a) vidū

Kilā sidāmõl u’m sūr kuodā.   Ciema vidū ir liels nams.

(b) uz vidu
tulkaj s ¤120
ugunsgrēks

Kilās u’m tu’lka’j.   Ciemā ir ugunsgrēks.

Pu’nni kik katūks pǟl – se kītõb tu’lka’jjõ.   Sarkans gailis uz jumta – tas pauž ugunsgrēku.

Ku tu’lka’j līb. se je’llõ tu’lstõ palāb.   Ja ugunsgrēks būs, tā māja ugunī sadeg [~ no uguns nodeg].